top of page

Algemene voorwaarden

Marlou Wijnhoven - Holistisch coach

Artikel 1 | Definities
1. De therapeut/coach: Marlou Wijnhoven, Holistisch coach.
2. Holistisch coaching, losse verrichtingen, adviezen, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd.
3. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.
 
Artikel 2 | Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 
Artikel 3 | Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.
 

Artikel 4 | Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. de beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.


Artikel 5 | Annulering
1. Een individuele behandeling, consult, coaching sessie of andere dienst in de ruimste zin van het woord kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst c.q. worden afgezegd. Bij verplaatsing c.q. afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd voor de behandeling, het consult, de sessie, de afspraak of de andere dienst in de ruimste zin van het woord in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op de afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
2. Inschrijvingen voor cursussen, trainingen of andere diensten in de ruimste zin van het woord kunnen tot 6 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Annulering tot 4 weken voor aanvang 50% van de kosten. Annulering binnen 4 weken voor aanvang 100% van de kosten.
3. Deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
4. Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus, training of andere dienst in de ruimste zin van het woord die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de behandeling, workshop, cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

 

Artikel 6 | Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/therapeut/natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de coach/therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
2. De therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 

Artikel 7 | Tarieven: tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst.
 

Artikel 8 | Facturering en betaling
Dienstverlening voor cliënten zal door de therapeut volgens afspraak de betalingen altijd gepast en contant. Consult op afstand een vooruitbetaling per bank. Genoemde prijzen zijn inclusief btw. 8.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de therapeut contant te geschieden aan het einde van de sessie of consult. 
1. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut te betalen.
3. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen. 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
 
De therapeut is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid
Marlou Wijnhoven holistisch coach kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten. En wanneer cliënt onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Marlou Wijnhoven voor aanvang van een consult hiervan op de hoogte te brengen.
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut . De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
 

Artikel 10 | Toepasselijk recht en geschillen
Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Marlou Wijnhoven holistisch coach,
KVK 81321902
 

bottom of page